Dotacje na otwarcie firmy

Dotacje na otwarcie firmy

Do 5 listopada 2021 r. można składać składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach informację o zamiarze ubiegania się o jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (do pobrania na stronie internetowej PUP Proszowice).

Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dotację:

  • być zarejestrowanym Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach (status osoby bezrobotnej), w okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy (oraz innej formy wsparcia),
  • nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • zobowiązać się do niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

Więcej informacji, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach, ul Krakowska 11, tel 12 386 10 80

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *